Top

Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW I BILETÓW

na mecze organizowane w na stadionie żużlowym przy ul. 6 sierpnia 71

sezon 2024

§1

Definicje

 1. Organizator/Klub – Klub Żużlowy Orzeł Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Dziewiarska 14, 92-311 Łódź.
 2. Stadion – Stadion Miejski w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71, na którym Organizator będzie organizował mecze żużlowe w ramach rozgrywek o DM I Ligi lub inne imprezy żużlowe;
 3. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, prawną posiadającą Bilet lub Karnet umożliwiający wstęp na imprezę odbywającą się na obiekcie przy ul. 6 Sierpnia 71.
 4. Karnet – oznacz bilet na sezon 2024 na wszystkie mecze Rundy Zasadniczej oraz inne imprezy żużlowe, które wskaże Organizator. Karnet nie obowiązuje na mecze fazy play – off.
 5. Bilet – oznacza bilet na pojedynczy mecz żużlowy w sezonie 2024 w ramach Rundy Zasadniczej lub Fazy Play – Off, lub inną wskazaną imprezę, której organizatorem w ramach gospodarza jest Klub.
 6. Bilety/Karnety On-line – serwis internetowy biletynazuzel.pl, dostępny w sieci Internet za pośrednictwem, którego możliwe jest nabywanie Biletów i Karnetów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Kupujący - osoba oznacza osobę fizyczną, prawną, która zamierza zakupić Bilet lub Karnet umożliwiający wstęp na Obiekt na imprezy, których Organizatorem jest Klub i które odbywają się przy ul. 6 Sierpnia 71.
 8. Runda Zasadnicza – oznacza mecze rozgrywane na Stadionie Miejskim w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze gospodarza z wyłączeniem meczów fazy play off;
 9. Faza play off - oznacza mecze o ćwierćfinał, półfinał i finał DM I Ligi;
 10. Mecz – oznacza drużynowe zawody żużlowe rundy zasadniczej rozgrywane w ramach DM I Ligi, której podmiotem zarządzającym jest Główna Komisja Sportu Żużlowego, rozgrywane na Stadionie Miejskim w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71 przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź w charakterze Organizatora/Gospodarza;
 11. Inne imprezy żużlowe – oznacza inne imprezy żużlowe których organizatorem lub współorganizatorem jest Klub.
 12. Cennik – dokument pn. „Cennik Sprzedaży Biletów i Karnetów oraz Zasady Promocji” określający obowiązujące ceny Biletów i Karnetów, w tym ceny promocyjne oraz uwzględniające akcje zniżkowe, dostępny na stronie internetowej Organizatora. Ceny Biletów oraz Karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
 13. Dokument Tożsamości – w przypadku obywateli polskich - dowód osobisty, w przypadku obywateli polskich którzy nie ukończyli 18 roku życia – legitymacja szkolna. W przypadku obcokrajowców – paszport.
 14. Kasa – punkt obsługi zlokalizowany przy Stadionie lub we wskazanym przez Organizatora miejscu, w którym za zgodą i na polecenie Organizatora sprzedawane są Bilety i Karnety.
 15. PZM – oznacza Polski Związek Motorowy – organizatora rozgrywek DM I ligi.
 16. Metalkas 2. Ekstraliga  – oznacza klasę rozgrywkową, w której uczestniczy Klub.
 17. Regulamin – oznacza Regulamin Sprzedaży karnetów i biletów na sezon 2024.
 18. Sezon 2024 – oznacza mecze drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź w ramach Rundy Zasadniczej i fazy play-off na Stadionie w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek żużlowych.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Biletów oraz Karnetów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie w kasie przy stadionie lub w punkcie wyznaczonym przez Organizatora Punkcie Sprzedaży Biletów usytuowanym w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71.
 2. Nabycie Biletu lub Karnetu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz następujących dokumentów:
 3. Regulamin Stadionu,
 4. Regulamin Imprezy Masowej,
 5. Innych klauzul wymaganych,  

których treść jest dostępna na stronie internetowej Organizatora, 

 1. Aktualne ceny Biletów i Karnetów określone są w Cenniku.
 2. Bilety są sprzedawane na konkretne Mecze.
 3. Karnety sprzedawane są tylko na Rundę Zasadniczą,
 4. Harmonogram sprzedaży   Karnetów   dostępny   jest   na   stronie   internetowej Organizatora,
 5. Uczestnik, który nabył lub na rzecz, którego nabyto Bilet lub Karnet za pośrednictwem serwisu Bilety On- line, w celu wejścia na Stadion na Mecz zobowiązany jest okazać oraz poddać do kontroli służbom porządkowym Organizatora lub obsłudze Stadionu:
 6. Bilet jednorazowy wydrukowany samodzielnie lub w postaci elektronicznej na odpowiednim nośniku,
 7. Karnet,
 8. Dokument Tożsamości (Jeżeli jest on wymagany przez Regulamin).
 9. Inny dokument (Jeżeli jest on wymagany przez Regulamin lub od jego okazania uzależnione jest prawo do skorzystania z ulgi lub zniżki).
 10. Zakazana jest każda forma odsprzedaży Biletów lub Karnetów, w szczególności na aukcjach, licytacjach, konkursach, oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi przez Organizatora punktami sprzedaży. Organizator informuje, iż naruszenie niniejszego zakazu może skutkować odpowiedzialnością prawną, gdyż zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”  Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 11. Nabywca na podstawie Biletu lub Karnetu może wejść na Stadion na konkretny Mecz tylko raz. Zarejestrowanie przez Organizatora wejścia na Stadion na konkretny Mecz na podstawie Biletu lub Karnetu uniemożliwia ponowne wejście na Stadion na podstawie tego Biletu lub Karnetu na ten sam Mecz.
 12. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą nabywać Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line ani za pośrednictwem sprzedaży w Kasie. Bilet lub Karnet na rzecz osoby, która nie ukończyła 13 roku życia może nabyć wyłącznie jej opiekun prawny. Wejście na Stadion osoby, która nie ukończyła 13 roku życia, odbywa się wyłącznie w obecności opiekuna prawnego, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego Biletu lub Karnetu. Nie przysługują Bilety lub Karnety bezpłatne.
 13. Osoby w wieku 13 – 18 lat mogą nabywać Bilety lub Karnety samodzielnie.
 14. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych Biletów lub Karnetów system przydziału miejsc na widowni Stadionu. Nabywca Biletu lub Karnetu zobowiązany jest do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na Bilecie lub Karnecie.
 15. Biletów lub Karnetów nie sprzedaje się osobom:
 16. wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 17. wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
 18. wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
 19. osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej i której na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej.

§3

Internetowa sprzedaż karnetów biletów

 1. Bilet lub Karnet można nabyć w sieci Internet za pośrednictwem serwisu Bilety On-line na stronie bilety.orzel.lodz.pl.
 2. Osoba, która otrzyma login i hasło, zobowiązana jest do nieujawniania tych danych osobom trzecim oraz do niezwłocznej zmiany hasła oraz poinformowania Organizatora w przypadku utraty loginu lub hasła lub podejrzenia, że osoba trzecia mogła poznać login lub hasło. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia przez osobę trzecią loginu lub hasła, jeżeli nastąpiło to w wyniku utraty lub nienależytego zabezpieczenia loginu lub hasła.
 3. Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga:
 4. Rejestracji i zalogowania się do serwisu Bilety On-Line,
 5. Podania danych wskazanych w elektronicznych formularzach, w tym danych osobowych osoby / osób na rzecz których będą nabywane Bilety lub Karnety,
 6. Dokonania wyboru:
 7. Karnetu/ Karnetów lub Biletu / Biletów na konkretny Mecz, wraz ze wskazaniem miejsca / miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne, albo,
 8. Parametrów Karnetu / Biletów spośród opcji wskazanych w serwisie Bilety On-line dotyczących ilości Meczy wchodzących w zakres Karnetu / Biletów oraz wskazaniem miejsca / miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne.
 9. Wykonania płatności za nabywany Bilet lub Karnet. Płatności realizowane są za pomocą usługi Przelewy24, realizowanej przez podmiot zewnętrzny.
 10. Poza nabyciem Biletu lub Karnetu dla siebie, Kupujący może jednorazowo nabyć na rzecz osób trzecich nie więcej niż 10 Biletów na jeden Mecz albo 10 Karnetów, przy czym Kupujący zobowiązany jest do podania danych osobowych osób dla których nabywane są Bilety lub Karnety takich jak: nazwisko oraz numer PESEL i inne wskazane w formularzu zakupu. Kupujący podając dane osób trzecich oświadcza, że wszedł w ich posiadanie w sposób legalny i posiada zgodę na podanie danych wyrażoną przez osoby, których te dane dotyczą. Osoby na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązane są do przestrzegania postanowień w nim zawartych. Kupujący za pośrednictwem serwisu Bilety On-line może nabywać Bilety lub Karnety wyłącznie osób, które posiadają własną Kartę Kibica.
 11. Po wpłynięciu płatności za nabywany Bilet lub Karnet, Kupującemu przekazywany jest zakupiony Bilet lub Karnet.
 12. Jeżeli Kupujący zakupił bilet jednorazowy bez identyfikacji, musi samodzielnie go wydrukować lub przedstawić w formie elektronicznej przy wejściu – Bilet musi być przeczytany czytnik podczas wejścia.
 13. Jeżeli Kupujący w momencie zakupu Karnetu nie zarejestrował się w jednym z punktów wskazanych przez Organizatora a zakupu dokonał po rejestracji w serwisie Bilety On-Line, odbiór zakupionego Karnetu możliwy jest wyłącznie w jednym ze wskazanych punktów. Kupujący musi dokonać odbioru osobiście, a przy odbiorze Karnetu konieczne jest okazanie Dokumentu Tożsamości wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
 14. Kupujący oraz osoby, na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet zobowiązane są do skontrolowania prawidłowości zakupionego Karnetu lub Biletu niezwłocznie po ich otrzymaniu w celu eliminacji błędów w danych osobowych, dacie, godzinie i miejscu imprezy umieszczonych na Bilecie lub Karnecie. W tym celu Kupujący oraz osoby, na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet zobowiązane są zweryfikować fakt i treść zakodowania danych nabytego Karnetu lub Biletu na swoim koncie w serwisie Bilety On-line.

§3

Zniżki i bilety ulgowe

 1. Wykaz przysługujących zniżek dostępny jest na stronie Organizatora oraz na stronie biletynazuzel.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą Bilet lub Karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi przed wejściem na Mecz. Uprawnienie to przysługuje również obsłudze Stadionu i służbom porządkowy.

§4

Dane osobowe

 1. Organizator oświadcza, że w sprawach dotyczących internetowej sprzedaży Biletów lub Karnetów jest w myśl Art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), podmiotem przetwarzającym dane osobowe. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą i korzystaniem z Biletów lub Karnetów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy i osób, na rzecz których Kupujący zakupił Bilet lub Karnet odbywa się zgodnie z postanowieniami Art. 5 i Art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
 3. Państwa dane możemy przekazywać:
 4. osobom upoważnionym przez Organizatora –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 5. podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 6. innym odbiorcom – podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie, przez który Kupujący może wnieść reklamację, a także w okresie, przez który Organizator zobowiązany jest do przetwarzania danych na podstawie ustaw.
 8. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów Organizatora i usług przetwarzane są do momentu, aż Kupujący zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 9. Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże jest ona warunkiem koniecznym do nabywania Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji organu zarządzającego rozgrywkami, w ramach których rozgrywany jest Mecz, lub organu władzy publicznej, o rozegraniu Meczu / Meczów bez udziału publiczności.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora i uniemożliwiające wypełnienie przynajmniej jednego spośród zobowiązań wynikających z Regulaminu. Działanie siły wyższej nie wynika z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostaje nie do pokonania, pomimo dołożenia należytej staranności. Przykładem działania siły wyższej są w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się imprezy, zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, pandemia.
 3. W przypadku zmiany terminu Meczu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Karnety na dany Mecz zachowują ważność. Nabywcy nie przysługuje procentowy zwrot z uiszczonej opłaty za Karnet.
 4. W przypadku zmiany terminu Meczu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Bilety na dany Mecz zachowują ważność. Kupującemu nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Bilet.
 5. Po wejściu Kupującego na Stadion na Mecz objęty Karnetem, Karnet uważa się za wykorzystany na ten Mecz.
 6. Kupujący Karnet, który z przyczyn niezależnych od Organizatora nie ma możliwości uczestnictwa w Meczu, nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za niewykorzystany na tym meczu Karnet oraz nie ma prawa przekazania go innej osobie lub podmiotowi.
 7. Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na dany Mecz.
 8. W przypadku utraty Karnetu, Kupujący Karnet niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Organizatora celem jego zablokowania,
 9. W przypadku utraty Karnetu, Kupujący Karnet przysługuje prawo do uzyskania jego duplikatu, po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
 10. Organizator mają prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 11. Uczestnik na podstawie Biletu lub Karnetu przyjmuje do wiadomości, że wejście na Stadion jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jej nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz rozpowszechnianie jej wizerunku w środkach masowego przekazu dla celów transmisji Meczu, a także w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostaną wykorzystane utrwalone fragmentu Meczu lub cały Mecz. Uczestnik na podstawie Biletu lub Karnetu przyjmuje do wiadomości, że uprawnienia do wykorzystywania jej wizerunku przysługują nie tylko Organizatorowi, ale również stacjom telewizyjnym oraz wszelkim podmiotom tworzącym jakąkolwiek formę przekazu medialnego.
 12. Organizator ostrzega, że kupno Biletów lub Karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Stadion i oglądania Meczu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości zakupu Biletu lub Karnetu przez Internet na poszczególne Mecze.
 14. Bilet lub Karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu, jak również sfałszowany Bilet lub Karnet może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
 15. Kupującemu Karnet w momencie uiszczenia opłaty, wyboru miejsca i otrzymania Karnetu nie przysługuje zmiana sektora, rzędu i miejsca wskazanego podczas zakupu/wyboru miejsca.
 16. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów i Karnetów na Mecze należy kierować na bilety@orzel.lodz.pl
 17. Organizator informuje o braku możliwości zwrotu zakupionego Biletu lub Karnetu,
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów Meczów wynikające ze złej pogody uniemożliwiającej rozegranie Meczu lub ze względu na decyzje PZM, GKSŻ lub innego organu prowadzącego rozgrywki ligowe,
 19. W przypadku zmiany terminu meczu Bilety lub Karnety nabyte przed tą zmianą zachowuje swoją ważność w nowym terminie.
 20. Organizator zobowiązuje się do informowania o zaistniałych zmianach terminu Meczu na oficjalnej internetowej Organizatora – www.orzel.lodz.pl.   Na   tej   samej   stronie   Organizator informować będzie o nowych terminach Meczu.
 21. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, Organizator jest upoważniony do zastosowania zakazu klubowego, a tym samym do zawieszenia wobec Kupującego lub osoby, której przekazano login i hasło do serwisu Bilety On-line, prawa do nabywania Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line na czas konieczny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zakaz obejmuje również brak możliwości nabycia Biletu lub Karnetu na rzecz takiej osoby przez innego Kupującego. W przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia Regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator może pozbawić Kupujcego lub osobę, której wydano login i hasło, prawa do korzystania z serwisu Bilety On-line.
 22. Kupujący może składać reklamacje związane z internetową sprzedażą Biletów lub Karnetów. Reklamacje     należy     złożyć     na     następujący     adres     bilety@orzel.lodz.pl lub pisemnie: Klub Żużlowy Orzeł Łódź, ul. Dziewiarska 14, 93-311 Łódź.  Reklamacje będą rozpatrywane w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 23. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 24. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu pozbawienia Kupujących, będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługujących im uprawnień. W przypadku sprzeczności przepisów Regulaminu z jakimikolwiek bezwzględnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo w stosowaniu mają bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 25. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 26. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są według prawa polskiego.
 27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2022 roku do czasu jego odwołania lub zmiany przez Organizatora.

 

Zarząd KŻ Orzeł Łódź